Algemene voorwaarden Campers Caravans B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN CLASSIFIEDS

Contactgegevens:
Campers Caravans B.V.
Vijzelgracht 53c
1017 HP Amsterdam
Tel: 020 - 211 10 10
Email: info @ CampersCaravans.nl

KvK nummer: 77911970

I ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: de Advertentieovereenkomst tussen Campers Caravans B.V. en Adverteerder met betrekking tot de doorplaatsing van Advertenties die Adverteerder op zijn Website plaatst, in de Uitgave;

Advertentie: een in de Uitgave geplaatste, daartoe aangeboden of -in geval van een Abonnement -op de Website van Adverteerder geplaatste uiting, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;

Adverteerder: zowel de Particuliere Adverteerder als de Zakelijke Adverteerder;

Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Campers Caravans B.V. en Adverteerder met betrekking tot de plaatsing van een of meer Advertenties, waaronder tevens wordt begrepen een Abonnement;

Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Uitgave;

Particulier Adverteerder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentieovereenkomst aangaat met Campers Caravans B.V.;

Uitgave: de door Campers Caravans B.V. uitgegeven print- of digitale publicatie, waaronder tevens begrepen (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, waarin een Advertentie wordt aangeboden door een Adverteerder of ten behoeve waarvan Adverteerder een Advertentieovereenkomst heeft afgesloten;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker inzake de afname van (&elm;&elm;n of meer) in de Advertentie aangeboden c.q. gevraagde producten en/of diensten;

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden Classifieds Campers Caravans B.V.;

Website: de website van Adverteerder ten behoeve waarvan Adverteerder een Abonnement aangaat met Campers Caravans B.V.._

Zakelijk Adverteerder: de rechtspersoon dan wel de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentieovereenkomst aangaat met Campers Caravans B.V..

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Campers Caravans B.V. anderzijds. Door het gebruik van de Uitgave, het plaatsen van een Advertentie en/of het aangaan van een Advertentieovereenkomst verklaart Gebruiker c.q. Adverteerder zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
 • Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
 • Op Advertentieovereenkomsten met Zakelijk Adverteerders zijn naast de onderhavige Voorwaarden tevens de Algemene Advertentievoorwaarden van Campers Caravans B.V. van toepassing (http://www.Campers Caravans B.V..nl/advertentievoorwaarden). In geval van afwijking prevaleren de onderhavige Voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Adverteerder en/of Gebruiker is uitgesloten.
 • Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden onverbindend is of wordt, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de niet-verbindende bepaling.
 • Campers Caravans B.V. heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op www.Campers Caravans B.V..nl/voorwaardenclassifieds. Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle bestaande Advertentieovereenkomsten en op ieder toekomstig gebruik van de Uitgave. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat Campers Caravans B.V. een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft de Adverteerder het recht de Leveringsovereenkomst binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Artikel 3. Advertentieovereenkomst

 • Een Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Campers Caravans B.V. aan de Adverteerder dat de Advertentie geplaatst zal worden, dan wel door publicatie van de Advertentie in de Uitgave. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven in de Uitgave, alsmede de Voorwaarden.
 • Plaatsing in de Uitgave vindt plaats gedurende 28 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Campers Caravans B.V. en Adverteerder
 • Door het aangaan van een Abonnement geeft Adverteerder Campers Caravans B.V., voor zover rechtens vereist, toestemming om gedurende de looptijd van het Abonnement op de Website gepubliceerde Advertenties volledig, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks, op al dan niet geautomatiseerde wijze op te vragen, te (her)gebruiken, te kopieren en te (doen) plaatsen in de Uitgave.
 • Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder Campers Caravans B.V. toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen in de Uitgave.
 • Campers Caravans B.V. is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk, in al dan niet gewijzigde vorm, te (laten) plaatsen in andere media van het Campers Caravans B.V. concern en/of media van derden, alsmede deze te gebruiken voor reclame c.q. commerciele doeleinden ten behoeve van de Uitgave en andere media binnen het Campers Caravans B.V. concern. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van Campers Caravans B.V.; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen en heeft ter zake geen recht op enige vergoeding. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan de Uitgave wordt geplaatst is Campers Caravans B.V. gerechtigd eventuele foto's en/of hyperlinks niet op te nemen.
 • De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
 • Door verwijdering van de Advertentie door Adverteerder komt de resterende plaatsingstermijn voor die Advertentie automatisch te vervallen, zonder dat Adverteerder recht heeft op restitutie van het voor plaatsing van de Advertentie verschuldigde bedrag.
 • Adverteerder vrijwaart Campers Caravans B.V. voor alle schade en iedere vordering van derden die ontstaat als gevolg van het gebruik van de Advertentie conform dit artikel.
 • Campers Caravans B.V. maakt gebruik van de diensten van Mollie voor het betalingsproces tijdens het plaatsen van particulieren advertenties. Zowel Mollie als Campers Caravans B.V. delen gegevens met elkaar om het betalingsproces goed te laten verlopen. Als
 • Campers Caravans B.V. maakt gebruikt van de financiele instelling Mollie. Mollie verwerkt gegevens van particulieren adverteerders die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij Campers Caravans B.V., tijdens het betalingsproces worden overgenomen door de betalingsdiensten van Mollie. Hierdoor treedt er een veilige manier van het verwerken van persoonsgegevens van de klant van Campers Caravans B.V.. Voor meer informatie: Klik HIER voor de privacyverklaring van Mollie.

Artikel 4. Ontbinding

 • Een Particulier Adverteerder heeft het recht de Advertentieovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het aangaan van de Advertentieovereenkomst te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Campers Caravans B.V..
 • Indien uitvoering van de Advertentieovereenkomst met voorafgaande instemming van de Particulier Adverteerder is gestart binnen de in lid 1 bedoelde termijn en de Advertentieovereenkomst binnen die termijn door Campers Caravans B.V. volledig is nagekomen, dan vervalt het recht op ontbinding op het moment dat de Advertentieovereenkomst volledig is nagekomen.
 • Indien de uitvoering van de Advertentieovereenkomst op verzoek van de Particulier Adverteerder is aangevangen tijdens de in lid 1 bedoelde termijn, doch de Advertentieovereenkomst door Campers Caravans B.V. nog niet volledig is nagekomen, dan zal in geval van ontbinding conform lid 1 van dit artikel de overeengekomen vergoeding voor de periode vanaf de start van de plaatsing van de Advertentie tot aan ontbinding (naar rato) aan de Particulier Adverteerder in rekening worden gebracht.
 • Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op Advertentieovereenkomsten met Zakelijke Adverteerders.

Artikel 5. Reservering advertentieruimte Uitgave

 • Reservering van advertentieruimte in een Uitgave geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 • Indien om welke reden dan ook plaatsing in de gereserveerde advertentieruimte niet mogelijk is zal Campers Caravans B.V., zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder gehouden te zijn, naar haar beste vermogen trachten om Adverteerder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden, dan wel het reeds betaalde bedrag voor de betreffende Advertentie aan Adverteerder te retourneren.

Artikel 6. Inhoud en aanlevering van de Advertentie

 • De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en/of regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Adverteerder vrijwaart Campers Caravans B.V. zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Campers Caravans B.V. geleden of te lijden schade.
 • De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist, volledig en niet misleidend is.
 • De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daaropvolgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.
 • Campers Caravans B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Campers Caravans B.V. zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de gedragsregels van Campers Caravans B.V., zoals gepubliceerd in de Uitgave, of anderszins onrechtmatig handelt. In dit laatste geval zal de Adverteerder geen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
 • De Advertentie dient voor de door Campers Caravans B.V. aangegeven sluitingstijd en conform de door Campers Caravans B.V. bekendgemaakte specificaties te worden aangeleverd bij Campers Caravans B.V.. De Adverteerder draagt het risico van juiste en tijdige aanlevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
 • Campers Caravans B.V. is gerechtigd om Advertenties die na de sluitingstijd of niet conform de in dit artikel genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te plaatsen, dan wel de met plaatsen daarvan gemoeide extra kosten aan de Adverteerder in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de Adverteerder tot betaling van een naar het oordeel van Campers Caravans B.V. redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie gemoeide bedrag.

Artikel 7. Tarief en betaling

 • Voor bepaalde Advertenties dient door de Adverteerder te worden betaald. De geldende tarieven zijn aangegeven in de Uitgave of op de website van de Uitgave. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Indien sprake is van een betaalde Advertentie vindt plaatsing van de Advertentie op de Uitgave plaats nadat Campers Caravans B.V. het voor de Advertentie verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
 • In geval van betaling via automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door Campers Caravans B.V. worden geincasseerd.

Artikel 8. Tegoed

 • De Adverteerder kan in sommige gevallen bij Campers Caravans B.V. een tegoed opbouwen dat kan worden gebruikt voor de betaling van in de toekomst te plaatsen Advertenties.
 • Een opgebouwd tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de plaatsing van Advertenties. Het tegoed wordt niet uitgekeerd in geld.
 • Tenzij anders overeengekomen vervalt tegoed &elm;&elm;n jaar na ontstaan van het tegoed.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Campers Caravans B.V. besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud, de samenstelling, het functioneren en de beschikbaarheid van haar Uitgave. Niettemin geeft Campers Caravans B.V. geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de Uitgave, of ten aanzien van het functioneren en de beschikbaarheid van de Uitgave, noch garandeert Campers Caravans B.V. dat de in de Uitgave vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd.
 • Campers Caravans B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Uitgave maken of het -al dan niet tijdelijk -verminderd of niet functioneren van de Uitgave. Campers Caravans B.V. is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties, voor de producten en diensten die worden aangeboden en voor de gevolgen van het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker.
 • Iedere aansprakelijkheid van Campers Caravans B.V. voor haar verplichtingen op grond van een Advertentieovereenkomst is voorts beperkt tot maximaal het totaalbedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de betreffende Advertentie.
 • Ten aanzien van Zakelijke Adverteerders geldt dat voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Zakelijke Adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Campers Caravans B.V. meldt. Indien niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade of het moment waarop die schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk melding is gedaan bij Campers Caravans B.V., vervallen alle rechten van Zakelijke Adverteerder op grond van dit artikel.
 • Iedere aansprakelijkheid van Campers Caravans B.V. voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10.

Het aanmaken van een account

Indien een Uitgave de mogelijkheid biedt om een account aan te maken gelden hiervoor de volgende voorwaarden:

 • De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;
 • Gebruikers en Adverteerders jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker c.q. Adverteerder dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
 • De Gebruiker c.q. Adverteerder is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;
 • Het is de Gebruiker c.q. Adverteerder niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot een Uitgave;
 • De Gebruiker c.q. Adverteerder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/ logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.
 • Indien en zodra een Gebruiker c.q. Adverteerder vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Campers Caravans B.V. daarvan direct op de hoogte te stellen. Campers Caravans B.V. is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgave en de overige gebruikers en de Gebruiker c.q. Adverteerder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;
 • Campers Caravans B.V. behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren indien (het vermoeden bestaat dat) de Gebruiker c.q. Adverteerder in strijd handelt of heeft gehandeld met de Voorwaarden of met de gedragsregels van Campers Caravans B.V., zoals gepubliceerd in de Uitgave, of anderszins onrechtmatig handelt.

Artikel 11. Bieden

 • Het bieden op geadverteerde producten via de Uitgave geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor de Adverteerder en de Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen de Adverteerder en Gebruiker. Campers Caravans B.V. is daarbij op geen enkele wijze partij.
 • Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op Advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geinteresseerd is. Misbruik van het bieden in de Uitgave wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

Artikel 12. Feedback

 • In sommige gevallen biedt de Uitgave de mogelijkheid aan Gebruikers om feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Adverteerder. Indien de Gebruiker naar het oordeel van Campers Caravans B.V. misbruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van feedback, bijvoorbeeld door het gebruik van beledigende taal, kan Campers Caravans B.V. de toegang van deze Gebruiker tot de Uitgave blokkeren.
 • Het is Adverteerders niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Advertentie op de Uitgave (al dan niet door gebruik te maken van andere e-mailadressen).

Artikel 13. Privacy

 • In het kader van de exploitatie van de Uitgave worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Campers Caravans B.V. te Amsterdam.
 • Op de verwerking van de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens is de Cookie- en Privacyverklaring van Campers Caravans B.V. van toepassing.
 • Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Uitgave verkregen (persoons)gegevens en/of contactformulieren in de Uitgave met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel, waaronder het verzenden van (ongevraagde) communicatie waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciele aard, en het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders, is verboden.

Artikel 14. Beveiliging

 • Campers Caravans B.V. spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 • Campers Caravans B.V. is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Uitgave wordt gemaakt.
 • Het is verboden om de beveiliging van de Uitgave of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beinvloeden of het gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Artikel 15. Sites en diensten van derden

 • Het Uitgave en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Campers Caravans B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 • Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Campers Caravans B.V. is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 16. (Deep)linken naar en scrapen van de Uitgave

 • Campers Caravans B.V. staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Uitgave, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Uitgave opleveren. Campers Caravans B.V. is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen &elm;&elm;n week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Uitgave te verwijderen en verwijderd te houden.
 • Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Uitgave te verkrijgen ("scraping") is verboden, tenzij dit met expliciete toestemming van Campers Caravans B.V. gebeurt en hierbij gebruik gemaakt wordt van de door Campers Caravans B.V. aangeboden functionaliteit (bijvoorbeeld een API koppeling).

Artikel 17. Uitsluiting

Campers Caravans B.V. behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Uitgave indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de Voorwaarden, onverminderd het recht van Campers Caravans B.V. om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Uitgave, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Campers Caravans B.V. en/of bij haar licentiegever. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties. Het (recht tot) gebruik van een Uitgave impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.
 • Campers Caravans B.V. behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Uitgave voor. Het is derhalve -zonder de voorafgaande toestemming van Campers Caravans B.V. -niet toegestaan de Uitgave op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, met uitzondering van de op grond van Artikel 16 toegestane deeplinks. Het vermelden van Campers Caravans B.V. als bron maakt dat niet anders.
 • Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Uitgave dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de betreffende Uitgave. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van content kunnen kosten verbonden zijn, waarvan de hoogte door Campers Caravans B.V. wordt bepaald.
 • Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Campers Caravans B.V. is hij verantwoordelijk voor alle door Campers Caravans B.V. als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

Artikel 19. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

 • Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen over de Advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Een Particulier Adverteerder en een Gebruiker die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan een geschil ten aanzien van de Advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden daarnaast voorleggen aan het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Onze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 03 juni 2018.